IDNIYRA – EUROPE

Starptautiskā DN Ledus Jahtu Sacensību Asociācija - Eiropa

EISSEGELVERBAND EUROPA

STATŪTI, 2019. gada maijs

Satura rādītājs

I sadaļa. Nosaukums, atrašanās vieta, definīcija, mērķis, darbības joma, finanses

II iedaļa. Biedri, uzņemšana, izslēgšana, dalībnieku tiesības un pienākumi, dalības izbeigšana

III iedaļa. Asociācijas struktūras, regates, ziņojumi

IV iedaļa. Valde, biedru kopsapulce, strīdi, likvidēšana

V iedaļa. Reglaments

 

I Sadaļa. Nosaukums, atrašanās vieta, definīcija, mērķis, darbības joma, finanses

1.§

1. IDNIYRA-EUROPE - Eissegelverband Europa (turpmāk - IDNIYRA-EUROPE) ir starptautiska sporta asociācija Eiropas ledus burāšanai starptautiskajās DN un ICE-Optimist klasēs.

2. Asociācijas mītne atrodas Vīnē.

§ 2

1. IDNIYRA-EUROPE mērķis ir pārstāvēt tās biedrus un aizsargāt Eiropas ledus burāšanas sportu, kā arī reklamēt to uz labdarības pamata.

2. IDNIYRA-EUROPE darbības joma ir sniegt konsultācijas un lēmumu pieņemšana visos jautājumos, kas saistīti ar Eiropas ledus burāšanas sportu:

a) Ledus burāšanas sporta veida popularizēšana, kā sacensību sporta veidu

b) Starptautisko regašu un atklāto čempionātu datumu noteikšana un sacensību izvešana

c) Kursu un mācību sacensību organizēšana

d) Vienotu noteikumu izveidošana, uzraudzība un ieviešana

e) Mērījumi

f) Pārstāvība varas iestādēs un sporta organizācijās, lai popularizētu Eiropas ledus burāšanas sportu

g) Sabiedriskās attiecības Eiropas ledus burāšanas sporta interesēs.

§ 3

Ieņēmumus asociācijas darbības nodrošināšanai iegūst no:

a) Biedru maksas

b) ieņēmumi no dalības maksām regatēs (ar nosacījumu, ka tās tiek organizētas IDNIYRA-EUROPE vārdā)

c) Subsīdijas un ziedojumi

d) citas iemaksas un ienākumi

 

II Sadaļa.  Biedri, uzņemšana, izslēgšana, biedru tiesības un pienākumi, dalības izbeigšana

§ 4

Biedri ir fiziskas vai juridiskas personas (katras valsts vadošā ledus burāšanas organizācija). Valde lemj par biedru uzņemšanu ar vienkāršu balsu vairākumu. Uzņemšanu var atteikt, nenorādot iemeslus.

§ 5

1. Biedri ir katras valsts vadošā ledus burāšanas organizācija, un tos pārstāv to priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona. Katram biedram ir vieta un balss biedru kopsapulcē.

2. Asociētie biedri ir fiziskas personas; tiem jābūt attiecīgās valsts vadošā ledus burāšanas organizācija biedriem. Asociētajiem biedriem nav vietas un nav balsu biedru kopsapulcē.

§ 6

Biedra statuss beidzas ar tā atkāpšanos, izslēgšanu vai nāvi; juridiskām personām ar to likvidēšanu.

§ 7

Biedra izslēgšana var notikt:

a) ja tiek kavēta dalības maksa.

b) ar vienkāršu valdes balsu vairākumu atkārtotu rupju sporta noteikumu pārkāpumu vai negodprātīgas izturēšanās dēļ.

c) Ja balsošanas rezultāts ir vienāds, izlemj komodors (prezidents). Lēmumu var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Dalība tiek apturēta līdz lēmuma pieņemšanai kārtējā vai ārkārtas biedru kopsapulcē.

8.§

Pēc biedra statusa beigām visas IDNIYRA-EUROPE biedra tiesības tiek izbeigtas. Atbildība par saistību izpildi, kas dalībniekam rodas attiecībā pret IDNIYRA-EUROPE, ir spēkā līdz tās izpildei.

Biedrs, kurš atkāpies, nevar pieprasīt nevienu no IDNIYRA-EUROPE aktīviem.

9.§

Katram biedram ir tiesības rakstiski iesniegt priekšlikumus valdei. Šiem priekšlikumiem jābūt labi pārdomātiem un par tiem jābalso kārtējā vai ārkārtas biedru kopsapulcē.

10.§

Biedriem ir pienākums savlaicīgi samaksāt biedra naudu, kā lemj biedru kopsapulce.

 

III Sadaļa.  Asociācijas struktūras, regates, atskaites

11.§

IDNIYRA-EUROPE ir šādas pārvaldes struktūras:

a) Biedru kopsapulce

b) valde

c) auditori

d) šķīrējtiesa

12.§

Valde sastāv no šādiem locekļiem:

a) Komodors (prezidents)

b) komodora vietnieks (viceprezidents)

c) sekretārs

d) kasieris

e) apdrošināšanas menedžeris

f) jauniešu programmas vadītājs

g) IT pārzinis

Kasiera, apdrošināšanas menedžera, jauniešu programmu vadītāja un IT pārziņa pienākumus var veikt citi valdes locekļi.

13.§

1. Komodors (prezidents) ir atbildīgs par IDNIYRA-EUROPE un pārstāv asociāciju ārpasaulē.

2. Komodors (prezidents) sasauc valdes locekļus uz valdes sēdi. Izvirzītajiem valdes locekļiem jābūt IDNIYRA-EUROPE locekļiem.

3. Ja valdes loceklis amata laikā aiziet, komodors (prezidents) ieceļ jaunu locekli uz atlikušo pilnvaru laiku.

4. Ja komodors (prezidents) atkāpjas, notiek ārkārtas biedru kopsapulce, kuru sasauc komodora vietnieks (viceprezidents).

5. Komodors (prezidents) un komodora vietnieks (viceprezidents) var pārstāvēt

viens otru.

 

IV Sadaļa.  Valde, Biedru kopsapulce, strīdi, likvidēšana

§ 14

1. Valde var regulēt savu darba kārtību, izstrādājot reglamentu.

2. Valde ir pilnvarota slēgt visa veida līgumus, ieskaitot pakalpojumu līgumus.

3. Juridiski saistošos dokumentus paraksta divas personas, komodors (prezidents) un otrs valdes loceklis.

4. Monetāros darījumus veic kasieris, kurš ir atbildīgs par finanšu lietām saskaņā ar valdes lēmumiem.

5. Sekretārs ir atbildīgs par visiem IDNIYRA-EUROPE dokumentiem.

6. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsu vienādības gadījumā lēmumu pieņem komodora (prezidenta) balsojums. 

 

§ 15

1. Biedru kopsapulce lemj par:

a) komodora (prezidenta) ievēlēšanu uz diviem gadiem

b) valdes ievēlēšanu uz diviem gadiem

c) divu revidentu ievēlēšanu

d) valdes ziņojumu pieņemšanu

e) lēmumu par valdes atbrīvošanu no amata

f) lēmumu par kasiera atbrīvošanu no amata

g) dalības maksas noteikšana un finanšu plāna apstiprināšana

h) pieprasījumi un izziņas

i) IDNIYRA-EUROPE likvidēšana

2. Kārtējo biedru kopsapulci katru gadu sasauc komodors (prezidents) un sekretārs, izziņojot darba kārtību vismaz vienu mēnesi pirms plānotā biedru kopsapulces datuma. Uzaicinājumu var veikt arī pa e-pastu.

Nākamā gada kārtējās biedru kopsapulces datums tiek noteikts iepriekšējā kopsapulcē.

3. Komodors (prezidents) jebkurā laikā sasauc ārkārtas biedru kopsapulci, ja to pieprasa valde vai 1/10 biedru, paziņojot darba kārtību 14 dienas pirms ierosinātā sapulces datuma.

4. Biedru kopsapulces kvorums tiek sasniegts, ja fiziski piedalās vismaz pieci pilntiesīgi biedri.

5. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Par izņēmumiem skat. 18. līdz 20. paragrāfu. Balsojumus pēc pieprasījuma var rīkot arī rakstiski.

6. Sapulces protokols par biedru kopsapulci jāsagatavo un jānosūta biedriem 12 nedēļu laikā vai jāpublicē IDNIYRA-EUROPE mājaslapā.

7. Ierosinājumus biedru kopsapulcei jāiesniedz rakstiski IDNIYRA-EUROPE ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms sapulces datuma.

8. Biedru kopsapulci vada komodors (prezidents), viņa prombūtnes laikā komodora vietnieks (viceprezidents). Ja tas arī nav iespējams, tad pieredzējušākais valdes loceklis.

9. Valdes locekļiem ir tiesības balsot biedru kopsapulcē, izņemot jautājumos par valdes locekļu vai kasiera atstādināšanu no amata.

§ 16

Revidenti tiek ievēlēti uz diviem gadiem, un tie nav valdes locekļi. Revīzijas rezultāti jāpaziņo biedru kopsapulcei. Revidenti iesniedz priekšlikumu par budžeta izpildes apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

§ 17

Visu strīdu izšķiršanai asociācijā tiek nozīmēta iekšējā šķīrējtiesa.

Tā ir “mediātoru sistēma” Asociācijas likuma VerG 2002 nozīmē, nevis šķīrējtiesa saskaņā ar ZPO 577. paragrāfu. Iekšējās šķīrējtiesas sastāvā ir trīs asociācijas locekļi.

Šķīrējtiesa tiek izveidota sekojošā veidā. Viena strīdā iesaistītā puse rakstiski iesniedz valdei savu izvēlēto šķīrējtiesas locekli. Septiņu dienu laikā valde pieprasa otrai strīdā iesaistītajai pusei iesniegt valdei savu šķīrējtiesas locekli, kas ir jāizdara 14 dienu laikā. Septiņu dienu laikā valde vienojas par izvirzītajiem locekļiem un izvirzītie šķīrējtiesas locekļi 14 dienu laikā vieojas un nominē trešo šķīrējtiesas locekli, kurš būs šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Ja divi šķīrējtiesas locekļi nevienosies, tad tiks veikta izloze. Šķīrējtiesas locekļi nedrīkst būt biedri nevienā no strīdā iesaistītajām pusēm, kuras darbība ir strīda priekšmets, izņemot Biedru kopsapulci.

Šķīrējtiesa pieņem lēmumu pēc savstarpējas lietas izskatīšanas visu tās locekļu klātbūtnē ar vienkāršu balsu vairākumu. Viņi nolemj, ciktāl viņiem zināms un ticams, un lēmumi ir asociācijas iekšēji nepārstrīdami.

§ 18

Mainīt un / vai grozīt šos statūtus var tikai Biedru kopsapulce ar 2/3 nodoto balsu.

19.§

Par IDNIYRA-EUROPE likvidēšanu var lemt tikai Biedru kopsapulce ar 2/3 nodoto balsu. Atlikušos asociācijas aktīvus nodod:

a) labdarības mērķiem vai

b) klubam vai asociācijai, kas darbojas vai veicina ledus burāšanas sportu Eiropā.

Rezolūciju par to Biedru kopsapulce pieņem likvidācijas laikā.

 

V Sadaļa.  Reglaments

20.§

Ja vien šajā konstitūcijā nav noteikts citādi, tad Biedru kopsapulce pēc valdes pieprasījuma var paredzēt šīs konstitūcijas ieviešanas noteikumus un visus citus jautājumus, kas saistīti ar ledusburāšanas asociācijas konstitūciju.

Valdei jāsagatavo šie noteikumi un jāiesniedz apstiprināšanai Biedru kopsapulcē 

Biedru kopsapulce apstiprina šos noteikumus un tā iespējamos grozījumus ar 2/3 nodoto balsu vairākumu.

 

sastādījis: Niklas Müller-Har

 .