Latvijas Ledusburāšanas Federācijas
Sportistu Licencēšanas Noteikumi


Apstiprināti:

Latvijas Ledusburāšanas Federācijas pilnsapulcē

2018. gada 06. decembrī, Rīgā


1. Mērķi

LLBF sportistu licencēšanas mērķi ir veikt ledusburāšanas sportistu apzināšanu un uzskaiti un sakārtot sportistu identifikācijas (buras numuru) sistēmu. 


2. LLBF licences īpašnieka tiesības

2.1 Tiesības piedalīties LLBF organizētās ledusburāšanas sacensībās

2.2 Piedalīties Sportistu Palātas sapulcēs ar balss tiesībām


3. Licences derīguma termiņš

Licences derīguma termiņš ir viens kalendārais gads sākot no 01. decembra līdz nākošā gada 30. novembrim.


4. Licences izsniegšanas kārtība.

4.1 Lēmumu par licences izsniegšanu vai tās atteikumu pieņem LLBF valde.

4.2 Licence tiek izsniegta pamatojoties uz LLBF biedra organizācijā ietilpstoša vai individuāla sportista iesniegto pieteikumu. Pieteikums var būt iesūtīts elektroniskā formātā un pieteikumā ir jānorāda vēlamais identitātes numurs (buras numurs).

4.3 Licences pieprasītājs apņemas ievērot LLBF pieņemtos lēmumus, ledusburāšanas sacensību noteikumus un vispārpieņemtās sportista ētikas normas.

4.4 Lēmums par licences piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 15 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža un tiek paziņots licences pieprasītājam uz norādīto e-pastu.

4.5 Iegūstot licenci, tās īpašnieks vienlaicīgi iegūst savu identitātes numuru, kas vienlaicīgi ir arī attiecīgā sportista buras numurs.

4.6 Licences pieprasītājam, pēc pozitīva lēmuma saņemšanas, divu dienu laikā ir jāpārskaita licences maksa LLBF kontā.


5. Licences maksa

5.1 Licences gada maksa, ja licence ir pieprasīta līdz attiecīgās sezonas 01. decembrim, ir sekojoša:

5.1.1 pieaugušajiem – 25 eiro;

5.1.2 DN Junioriem U22 – 10 eiro;

5.1.3 Ice-Optimist Jauniešiem – bez maksas;

5.1.4 LLBF Goda biedriem licence tiek izsniegta bez maksas.

5.2 Licences gada maksa, ja licence ir pieprasīta pēc attiecīgās sezonas 01. decembra, ir sekojoša

5.2.1 pieaugušajiem – 40 eiro;

5.2.2 DN Junioriem U22 – 20 eiro.

5.3 Individuāliem sportistiem ir iespēja iegādāties vienreizēju sacensību licenci, kura ir derīga uz attiecīgajām sacensībām un kuras maksa ir sekojoša:

5.3.1 pieaugušajiem – 10 eiro;

5.3.2 DN Junioriem U22 – 5 eiro.

5.4 Vienreizējās licences apmaksa jāveic vienlaicīgi ar sacensību dalības maksu.

5.5 Vienreizējās licences īpašniekam nav 2.2 punktā minētās tiesības.

5.6 Maksu par licenci nepieciešams pārskaitīti uz LLBF kontu:

Biedrība Latvijas DN ledusburāšanas asociācija

Reģ. nr. 40008024238

Banka A/S SWEDBANK

Kods HABALV22

Konts LV09HABA001940J037387


6. Licences anulēšana

6.1 Licence var tikt anulēta gadījumos:

6.1.1 ja licences īpašnieks rupji pārkāpj sportista ētiku un uzvedības normas;

6.1.2 ja to lūdz licences LLBF biedrs, kura sastāvā ir attiecīgais sportists

6.2 Jautājumu par licences anulēšanu izskata Sportistu Palātas sēdē un pieņem ar 2/3 balsu vairākumu no klātesošajiem licencētajiem sportistiem.

6.3 Jautājumu par atkārtotas licences izsniegšanu personai, kurai licence tikusi anulēta, lemj Sportistu Palāta


7. Licenču reģistrs

Visu derīgo un iztecējušo terminu licenšu, kā arī identitātes numuru reģistru uztur LLBF valde. Saraksts tiek publicēts federācijas mājas lapā.


LLBF prezidents: Ģirts Fišers-Blumbergs


 .