BIEDRĪBAS

Latvijas Ledusburāšanas Federācija

statūti

  

Apstiprināti

Latvijas Ledusburāšanas Federācijas

pilnsapulcē

2018.gada 06. decembrī


1.   Biedrības nosaukums

1.1           Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ledusburāšanas Federācija”, nosaukuma saīsinātais variants LLBF (turpmāk tekstā – federācija).

1.2           Federācijas nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian Icesailing Federation”, nosaukuma saīsinātais variants angļu valodā LISF.

 

2.   Biedrības mērķi

2.1       Federācijas mērķi ir:

2.1.1    koordinēt ledusburāšanas sportu un veicināt tā attīstību Latvijā;

2.1.2    pārstāvēt ledusburāšanas sportu intereses Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sporta biedrībās (LSFP, LOK u.c.);

2.1.3    veikt nepieciešamo saimniecisko darbību, lai nodrošinātu ledusburāšanas sporta attīstību valstī;

2.1.4    organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus;

2.1.5    koordinēt visu veidu ledusburāšanas klašu attīstību un organizēt šo klašu Latvijas čempionātus ledusburāšanā;

2.1.6    organizēt bērnu un jauniešu apmācības ledusburāšanas sportā, kā arī organizēt pieaugušo apmācību ledusjahtas vadītāju kursos;

2.1.7    organizēt ledusburāšanas apmācību un sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

2.1.8    veicināt burāšanas tradīcijas un ētikas normu ievērošanu;

2.1.9    godprātīgi veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos deleģētās funkcijas un pienākumus;

2.1.10  ieviest kopīgus klasifikācijas, ledusjahtas apmērīšanas un starptautiskos ledusburāšanas sacensību noteikumus;

2.1.11  noteikt kārtību kādā tiek izsniegtas un reģistrētas ledusburāšanas sporta licences valstī;

2.1.12  sastādīt ledusburāšanas sporta sacensību kalendāro plānu;

2.1.13  izšķirt apelācijas par sacensību orgkomiteju un tiesnešu lēmumiem;

2.1.14  izšķirt strīdus un sūdzības starp federācijas biedriem;

2.1.15  pārstāvēt Latvijas ledusburāšanas sportu citās valstīts un Eiropas DN ledusjahtu sacensību asociācijā (IDNIYRA – Europe).

 

3.   Biedrības darbības termiņš 

Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.   Biedru iestāšanās LLBF, izstāšanās un izslēgšana

4.1       Federācijā var iestāties juridiskas personas, kuras atzīst federācijas Statūtus un ar savu darbību veicina tās uzdevumu īstenošanu.

4.2       Iestāšanās pieteikuma formu un tam klāt  pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka federācijas valde.

4.3       Lēmumu par biedru uzņemšanu federācijā pieņem valde. Pieteikums ir jāizskata ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteikumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās gadījumā pieteikums var tikt izskatīts bez pieteicēja klātbūtnes. Motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.4       Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs, kurš pretendē uz biedra statusu, rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par federācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.5       Biedrs var jebkurā laikā izstāties no federācijas rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6       Biedru var izslēgt no federācijas ar biedru kopsapulces lēmumu, ja:

4.6.1    biedrs nav nomaksājis biedra naudu līdz kārtējā gada 1. decembrim;

4.6.2    biedrs nepilda biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

4.6.3    biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.6.4    biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7       Jautājumus par federācijas biedra izslēgšanu izskata tuvākās biedru kopsapulces laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.8       Sportistu Palāta var izvērtēt atsevišķu sportistu ieguldījumu ledusburāšanas sporta attīstībā,  un par īpašiem nopelniem pieškirt Goda biedra statusu.

4.9       Goda biedra statuss tiek piešķirts uz mūžu. Goda biedram ir tiesības piedalīties visos federācijas organizētos pasākumos un pārvaldē ar padomdevēja tiesībām.

 

5.   Biedru tiesības un pienākumi

5.1       Federācijā biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1    būt pārstāvētam federācijas pilnsapulcē ar vienu balsi;

5.1.2    iesniegt jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai biedru kopsapulcē;

5.1.3    saņemt informāciju par federācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu federācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.4    piedalīties visos federācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2       Federācijas biedru pienākumi:

5.2.1    ievērot statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

5.2.2    regulāri maksāt ikgadējo biedru naudu;

5.2.3    ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt federācijas mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3       Biedram var noteikt saistības ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.   Biedrības struktūrvienības

6.1       Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas federācijas struktūrvienības, kas atbild par konkrētu jomu vai uzdevumu ledusburāšanas sportā.

6.2       Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar federāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru kopsapulce.

 

7.   Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana 

7.1       Federācijas biedru kopsapulce ir augstākā federācijas lēmējinstitūcija.

7.2       Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi federācijas biedri. Ar lēmējtiesībām tajā piedalās katra biedra viens pārstāvis, kura tiesības pārstāvēt biedru ir reģistrētas Uzņēmumu reģistrā vai noformētas ar pilnvaru.

7.3       Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 30. novembrim.

7.4       Ārkārtas biedru kopsapulces var tikt sasauktas pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa federācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5       Biedru kopsapulce tiek sasaukta nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk, kā divas nedēļas pirms noteiktā kopsapulces datuma.

7.6       Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.7       Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tad trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8       Federācijas biedru kopsapulce:

7.8.1    ievēl federācijas valdi divu cilvēku sastāvā;

7.8.2    pieņem un groza federācijas statūtus;

7.8.3    pieņem lēmumus par federācijas darbības reorganizāciju vai likvidāciju;

7.8.4    apstiprina federācijas gada pārskatu un valdes ziņojumu;

7.8.5    nosaka ikgadējās biedru naudas apmēru;

7.8.6    izlemj jautājumus par federācijas iestāšanos citās organizācijās vai izstāšanos no tām.

7.8       Biedru kopsapulces lēmumus ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

7.9       Lēmums par statūtu grozījumiem, federācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu, kā arī par biedra izslēgšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.   Izpildinstitūcija 

8.1       Federācijas izpildinstitūcija ir valde, kuru ievēl uz 4 gadiem un kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka. Priekšsēdētājs ir federācijas prezidents, vietnieks ir federācijas viceprezidents/sekretārs.

8.2       Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt federāciju katrs atsevišķi.

8.3       Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet tās jāsasauc nekavējoties, ja to pieprasa kāds no valdes locekļiem. Lēmumu par valdes sēdes sasaukšanu pieņem prezidents.

8.4       Federācijas valde:

8.4.1    sagatavo un vada biedru kopsapulces un sportistu palātas sapulces;

8.4.2    sagatavo priekšlikumus par papildinājumiem un izmaiņām statūtos, kuras nodod izskatīšanai biedru kopsapulcei;

8.4.3    organizē biedru kopsapulces un sportistu palātas lēmumu izpildi;

8.4.4    lemj par federācijas līdzekļu izlietošanu atbilstoši biedru kopsapulces apstiprinātam budžetam;

8.4.5    izskata iesniegumus, kas saistīti ar biedru iestāšanos un izstāšanos;

8.4.6    veic biedru vai sportistu starpā radušos strīdu un domstarpību risināšanu;

8.4.7    sastāda gada atskaiti un bilanci, un iesniedz tās izskatīšanai un apstiprināšanai biedru kopsapulcē;

8.4.8    informē biedrus un sportistus par valdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem;

8.4.9    organizē sportistu licenšu izsniegšanu un to uzskaiti;

8.4.10  organizē federācijas grāmatvedības kārtošanu, kā arī gada pārskata sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tā iesniegšanu UR;

8.4.11  sastāda un apstiprina sacensību kalendāru;

8.4.12  izskata citus federācijas ikdienas darbības jautājumus.

8.5       Vales sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi valdes locekļi.

8.6       Federācijas valdes lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi. Steidzamos gadījumos valde ir tiesīga pieņemt lēmumus elektroniskā balsojumā bez sēdes sasaukšanas.

8.7       Valdes sēdes tiek protokolētas.

8.8       Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības un nevar saņemt atalgojumu par pastāvīgu darbu federācijā, izņemot honorāru par konkrētu federācijas organizētu pasākumu vadīšanu vai organizēšanu.

8.9       Valdes loceklis vart tikt atsaukts no amata ar biedru kopsapulces lēmumu par rupjiem federācijas statūtu vai citu saistošu noteikumu pārkāpumiem.

  

9.   Sportistu Palāta 

9.1       Sportistu palāta sastāv no visiem licencētiem ledusburāšanas sportistiem, kuri ir iegādājušies attiecīgās ledusburāšanas sezonas licenci atbilstoši federācijas licencēšanas noteikumiem.

9.2       Sportistu palātas kompetencē ietilpst visi jautājumi saistīti ar ledusburāšanas sacensībām, pārvalda federācijas mantu un federācijas darbību saistībā ar tām.

9.3       Sportistu palātas sapulci sasauc pēc nepieciešamības, par to izziņojot visiem sportistiem elektroniskā veidā vismaz divas nedēļas iepriekš vienlaicīgi izsūtot darba plānu. Sapulci vada federācijas prezidents vai viceprezidents.

9.4       Sportistu palātas sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs licencēti sportisti.

9.5       Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, tad noteicošā balss ir sapulces vadītājam.

9.6       Sportistu palātas pieņemtos lēmumus iesniedz valdei un biedru kopsapulcei tālākai apstiprināšanai.

 

10.   Revidents

10.1     Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru uz četriem gadiem ievēl biedru pilnsapulce.

10.2     Revidents:

10.2.1  veic federācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.2.2  dod atzinumus par federācijas budžetu un gada pārskatu;

10.2.3  izvērtē federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.2.4  sniedz ieteikumus par federācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.3     Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.4     Biedru pilnsapulce apstiprina federācijas gada pārskatu tikai pēc revīzijas atzinuma saņemšanas.

 

11.   Citi noteikumi

Šī statūtu jaunā redakcija apstiprināta federācijas 2018. gada 06. decembra biedru kopsapulcē un federācijas prezidents to parakstījis divos eksemplāros uz 5 lapām.

 

Federācijas prezidents : Ģirts Fišers-Blumbergs

 .